فلسفه و مبانی حسابداری نوین ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کارایی گزارشهای حسابداری در بازارهای مالی در سراسر جهان است. این مهم از طریق افزایش قابلیت مقایسه گزارشگری مالی در سطح بین المللی و بهبود کیفیت اطلاعات مالی میشود که ایجاد اعتماد بین سازمانهای اقتصادی و سرمایه گذاران را در پی دارد و هدف نهایی آن تحقق ثبات مالی بلند مدت است.

* چکیده مقاله:
اکنون که سال دوم از پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در ایران می گذرد، به نظر می رسد وقت آن رسیده که نگاهی جدی و اصلاحی به مفاهیم حاکمیت شرکتی افکنده شود، زیرا ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی مناسب به رسیدن به هدف پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی کمک خواهد کرد. پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منجر به ایجاد مزایا و سودمندی برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان منابع اقتصادی می گردد. از جمله آن مزایا باعث افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و بالا رفتن کیفیت آن می شود و به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های آگاهانه کمک می کند. حاکمیت شرکتی مناسب، به کارایی عملکرد شرکت ها و دسترسی بیشتر به سرمایه، کاهش ریسک، افزایش پاسخگویی و شفافیت در برابر سرمایه گذاران می انجامد و نیز ابزار مناسبی برای توسعه شرکت ها می باشد، زیرا افزایش دسترسی به سرمایه به سرمایه گذاری بیشتر، رشد اقتصادی و پدید آمدن فرصت های شغلی منجر می شود. حاکمیت شرکتی کمک می کند تا بین ذینفعان شرکت، سهامداران، مدیریت، مشتریان و تامین کنندگان تعادل ایجاد شود.حاکمیت شرکتی تمام حوزه های مدیریتی مانند کنترل داخلی و ارزیابی عملکرد را نیز شامل می شود. این مقاله بر مفاهیم حاکمیت شرکتی، چارچوب نظری آن، اصول حاکمیت شرکتی، عوامل تاثیرگذار بر حاکمیت شرکتی یک کشور، سیستم های حاکمیت شرکتی، تاثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی و بر گسترش بازار سرمایه و در نهایت وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران مرور می کند و سعی در بازشناسی اهمیت آن همزمان با استانداردسازی گزارشگری مالی در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ایجاد فضای رقابتی و رشد بازار سرمایه و اقتصاد دارد.
* کلیدواژه‌ها:
حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی بین المللی، استانداردهای حسابداری، بازار سرمایه، حقوق سرمایه گذاران​​​​​​​.

* نحوه استناد به مقاله:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ربیعی, حیدر، ۱۳۹۷، مروری بر مفاهیم و ضرورت حاکمیت شرکتی، کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسلامی زرقان - آموزش عالی علامه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

(PDF) دانلود فایل کامل مقاله
مروری بر مفاهیم و ضرورت حاکمیت شرکتی

سال انتشار:
1397
محل انشار: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری و مطالعات حقوقی و اجتماعی.

* چکیده مقاله:
ریسک عملیاتی حسابداری در شرکتهای تجاری و سازمانهای اقتصادی بزرگ، به مشکلات فرآیندهای داخلی واحد حسابداری در ارتباط میباشد. از طرف دیگر، از رویدادهای خارجی که عملیاتهای واحد حسابداری را تحت تاثیر خود قرار میدهد نیز اثر میپذیرد. حسابداری به عنوان زبان تجارت و سیستم حسابداری هر سازمان اقتصادی به عنوان سخگوی رسمی آن سازمان، مانند هر واحد دیگر در معرض انواع ریسک واقع میشود. در صورت عدم توجه به این نوع از ریسک ممکن است به خطر افتادن کل سازمان اقتصادی منجر گردد. از این رو، شناسائی، اندازه گیری و مدیریت ریسک حسابداری در دنیای تجارت بین المللی امروزی و حفظ موقعیت سازمان از منظر صداقت، قابل اتکا بودن و بی طرفی واحد حسابداری آن سازمان در سطح جهانی یک امر ضروریست. ریسک عملیاتی حسابداری تنها مستلزم توجه حسابداران وافراد شاغل در حرفه حسابداری نیست، بلکه این نوع از ریسک باید مورد توجه واحدهای قانون گزار، واحدهای نظارتی شرکتها، مدیران اجرایی ارشد و سرمایه گذاران و سهامداران نیز قرار گیرد، زیرا عدم توجه به این موضوع احتمال وقوع ریسکهای قابل توجه دیگری در کل سازمان تجاری یا اقتصادی که میتوانند سودآوری آن سازمانها را تحت تاثیر خود قرار دهند را افزایش میکند.
* کلیدواژه‌ها:
تجارت بین المللی، شناخت و اندازه گیری ریسک عملیاتی حسابداری، مدیریت ریسک عملیاتی حسابداری.​​​​​​​

* نحوه استناد به مقاله:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ربیعی, حیدر، ۱۳۹۷، ریسک عملیاتی حسابداری چیست و چگونه باید آن را مدیریت کرد، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی، بندر آستارا، موسسه آموزش عالی شهریار آستارا.

ریسک عملیاتی حسابداری چیست و چگونه باید آن را مدیریت کرد
(PDF) دانلود فایل کامل مقاله

سال انتشار:
​​​​​​​
1397

محل انشار:

کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و امور بانکی.

* چکیده مقاله:
ریسک بازار، هم آن ریسک موقعیتهای تعهدی شرکتها که از تغییرات ناسازگار قیمتهای بازار که به دلیل تغییرات اقتصادی و سیاسی ناشی میشود. سرمایه گذاران و همچنین سایر بازیگران از آنجایکه سرمایه خود را به معرض مخاطره قرار میدهند و ریسک بازار را می پذیرند، ضعف در مدیریت ریسک به طور کلی و نداشتن چشم اندازی در مورد ریسک بازار میتواند تاثیری بر سودآوری سرمایه گذاری داشته باشد. استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به عنوان مجموعه ای از استانداردهای حسابداری که به علاوه قصد ایجاد زبان مشترک جهانی قابل درک از طرف سرمایهگذاران، به دنبال کاهش شکاف اطلاعاتی و به کمک کردن به سرمایه گذاران در شناسائی فرصتها، تخصیص بهینه منابع و ایجاد اطمینان در مورد حفظ سرمایه آنان میباشد. متاسفانه این مجموعه ای از استانداردها به تنهایی نمیتوانند سرمایه گذاران را جذب کنند و مانع از بین رفتن سرمایه آنان شود. عواملی دیگری نیز وجود دارد که باید به آنها توجه کرد، در این مقاله به یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاران و نگهداری سرمایه آنان مورد بحث و بررسی خواهد گرفت. به آن عامل مدیریت ریسک بازار سرمایه میباشد.
* کلیدواژه‌ها:
ریسک بازار، مدیریت ریسک، بازار سرمایه، سرمایه گذاری.

* نحوه استناد به مقاله:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ربیعی, حیدر، ۱۳۹۷، شناسایی، ارزیابی و مدیریت تهدیدهای ریسک بازار در جذب سرمایه گذاران، دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،

(PDF) دانلود فایل کامل مقاله
شناسایی، ارزیابی و مدیریت تهدیدهای ریسک بازار در جذب سرمایه گذاران

سال انتشار:
​​​​​​​
1397

محل انشار:

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق.

* چکیده مقاله:
تامین سرمایه اولیه جهت راه اندازی پروژه های شرکتها یا به عبارتی دیگر، نیاز مالی از طریق بانکها، انتخاب اولیه برای شرکتهای تازه تاسیس، شرکتهای کوچک و حتی شرکتهای بزرگی ست که نیاز به یک ساختار سرمایه خاص دارند، زیرا شرکتهای تازه تاسیس و شرکتهای کوچک دسترسی به بازارهای مالی برای انتشار سهام و ورود به بازار سرمایه ندارد، همچنین شرکتهای بزرگ در برخی مواقع به هزینه های قابل قبول و غیر قابل رد از سوی سازمانهای مالیاتی، نیاز پیدا می کنند. بانکها به عنوان تامین کنندگان آن سرمایه یا به عنوان اعتبار دهندگان، قبل از پاسخ به درخواستهای تسهیلات به شناسائی ریسک و ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان نیاز دارند. از طرف دیگر، شرکتهای درخواستکننده تسهیلات نیز به آشنایی با چگونگی شناسائی ریسک و ارزیابی اعتبار توسط بانکها نیاز دارند، زیرا شناسائی و ارزیابی خطر و اعتبار منجر به تعیین نرخ بهره تسهیلات (بهای تمام شده تسهیلات) خواهد شد که این موضوع بر حاشیه سود بانکی از یک طرف، و از طرف دیگر بر بهای تمام شده تسهیلات دریافتی درخواست کنندگان نیز موثر است. این مقاله با هدف آشنایی با شیوه شناسائی ریسک و ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات، عوامل موثر بر آن و تاثیر آن بر نرخ بهره تسهیلات، مروری بر فرآیند ارزیابی اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات بانکی دارد، زیرا این مهم برای هر کشوری از جمله ایران که قصد ورود به بازارهای مالی جهانی و تجارت بین المللی را داشته باشد، ضروری و قابل توجه می باشد. تامین سرمایه با بهای تمام شده ارزان و مناسب، یکی از عوامل مهم ادامه حضور سازمانهای تجاری و تولید کنندگان اقتصادی در بازارهای جهانی به حساب می آید. در حال حاضر تجارت و اقتصاد هر کشور با جهان تجارت و اقتصاد بین المللی در ارتباط میباشد و از آنها تاثیر می پذیرد.
* کلیدواژه‌ها:
تسهیلات بانکی، ارزیابی اعتبار، نظارت بر تسهیلات.

* نحوه استناد به مقاله:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ربیعی, حیدر، ۱۳۹۷، فرآیند تحلیل اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات بانکی، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی، بندر آستارا، موسسه آموزش عالی شهریار آستارا.

(PDF) دانلود فایل کامل مقاله
فرآیند تحلیل اعتبار درخواست کنندگان تسهیلات بانکی

سال انتشار:
​​​​​​​
1397

محل انشار:

کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و امور بانکی.

* چکیده مقاله:
اقتصادهاي مدرن بر معاملات فرا مرزي و جریان آزاد سرمایه مبتنی هستند. بیش از یک سوم کل تراکنشهاي مالی فراتر از مرزها رخ داده و انتظار میرود تعداد آنها افزایش یابد. در گذشته، باتوجه به اینکه کشورهاي مختلف، هر یک استانداردهاي حسابداري خود را داشتند، فعالیتهاي فرا مرزي این چنینی پیچیده بود. وقتی از استانداردهاي ملی استفاده میشود، ممکن است مقادیر گزارش شده در صورتهاي مالی بر مبناهاي متفاوتی محاسبه شوند.ممکن است قابلیت مقایسه، شفافیت و قابلیت اتکا با سوال مواجه باشد. براي رفع این پیچیدگی هم لازم است جزییات استانداردهاي ملی بررسی شود؛ زیرا حتی تفاوت کوچکی در الزامات میتواند بر اندازهگیري سود و ارزش شرکتها، عملکرد مالی، وضعیت مالی گزارششده شرکت تاثیر بزرگی داشته باشد. این یکی از دلایل مهم ایجاد استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی (IFRS) است. این مقاله، با توجه به اهمیت این استانداردها و الزامی شدن استفاده از آن براي شرکتهاي بزرگ بورسی در ایران از سال 1395؛ سعی دارد سیر تکامل استانداردها و پیدایش استانداردهاي بینالمللی گزارشگري مالی(IFRS)، مفهوم، مزایا، چالشهاي توسعه و معایب به کارگیري آنها را مرور کند و هدف آن آشنا کردن علاقهمندان و دانشجویان با موضوع است.
* کلیدواژه‌ها:
استانداردهاي بینالمللی گزارشگري مالی(IFRS) ، چارچوب نظري، مدلهاي حسابداري.

* نحوه استناد به مقاله:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ربیعی, حیدر. استانداردهای بین المللی گزارشگری ؛ مزایا و معایب به کارگیری آنها. نشریه دانشجویی راهبردهای حسابداری, 1396; 1(2): 76-102.

(PDF) دانلود فایل کامل مقاله
استانداردهای بین المللی گزارشگری؛ مزایا و معایب به کارگیری آنها

سال انتشار: 1396
محل انتشار دو فصلنامه علمی تخصصی راهبردهای حسابداری
دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396​​​​​​​.

* چکیده مقاله:
به تازگی انجمن حسابداران آمریکا و سایر مراکز معتبر تدوین کننده برنامه های آموزشی حسابداری، تاکید زیادی بر آموزش داده های بزرگ و فن آوری های مرتبط با آن در برنامه های آموزشی حسابداری دارند. انجمن حسابداران خبره نیز داده های بزرگ را جزو سر فصل دروس خود قرارداده است. در این مقاله ابتدا مروری بر داده های بزرگ و تاثیر فن آوری های مرتبط با آن بر حسابداری داشته و سپس با مراجعه به منابع، پیشنهادهایی در مورد چگونگی استفاده از آن در تدریس حسابداری ارائه می شود. نکته ای که بیانگر لزوم بازنگری در سیستم آموزش حسابداری به ویژه در بانک ها و موسسات مالی است.
* کلیدواژه‌ها:
داده های بزرگ، آموزش حسابداری، فن آوری.

* نحوه استناد به مقاله:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
ربیعی, حیدر. داده های بزرگ در آموزش حسابداری. نشریه ماهنامه تخصصی بانکداری و فناوری بانکداری الکترونیک, شماره 79; اردیبهشت ماه 1396: 59-63.

(PDF) دانلود فایل کامل مقاله
داده های بزرگ در آموزش حسابداری

سال انتشار:
​​​​​​​
1396

محل انشار:

نشریه ماهنامه تخصصی و فناوری، بانکداری الکترونیک.

حسابداری زبان تجارت

خطاهای انسانی واحد حسابداری، حوادث بیرونی که بر واحدهای حسابداری تاثیر می­گذرند و همچنین نامناسب یا ناکارآمد بودن فرآیندهای سیستم حسابداری می­توانند منشا ایجاد ریسک عملیاتی حسابداری و تحقق زیان­ های بالقوه در هر سازمان اقتصادی شوند. در سال ­های اخیر از عمر حرفه حسابداری مشاهده شد که تعداد اتفاقاتی ناشی از ریسک­ های عملیاتی حسابداری افزایش یافته است، که موقعیت تجاری و سودآوری سازمان ­های اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. آثار ریسک ­های عملیاتی حسابداری تنها در واحد حسابداری دیده نمی­شوند، بلکه در دیگر واحدهای سازمان­ های اقتصادی نیز پدیدار می­گردند. هر چه رویدادهای واحد حسابداری پیچیده ­تر باشند، احتمال وقوع ریسک ­های عملیاتی حسابداری قابل توجه نیز بیشتر می­شود. به همین دلیل، مدیریت واحد حسابداری در شرکت­ های تجاری و سازمان­ های اقتصادی بزرگ در برنامه­ ریزی­ های خود باید تمهیداتی را برای مقابله با ریسک­ های عملیاتی حسابداری در نظر بگیرد. عوامل زیادی وجود دارد که می­توانند در ایجاد ریسک­ های عملیاتی حسابداری سهیم شوند. عواملی که فراتر از کنترل سیستم حسابداری تاثیر منفی بر فعالیت­ های واحد حسابداری دارند مانند حمله کردن به سیستم حسابداری از خارج شبکه حسابداری یا وقوع اتفاقات غیر منتظره و بلاهای غیر قابل کنترل است. ریسکی ناشی از ناکارآمد فرایند و رویه­ های حسابداری با فعالیت کل سازمان اقتصادی، فضای کنترلی نامناسب، عدم اطمینان از تفسیر استانداردهای حسابداری، عدم اطمینان از قابلیت اجرای قانون مالیاتی، خطاهای مدیریتی، غیر کافی بودن آموزش کارمندان واحد حسابداری و خطاهای رایانه­ ها و سیستم­ های حسابداری، می­توان به عنوان عواملی موثر و ایجاد کننده ریسک عملیاتی حسابداری تعریف کرد.