حسابداری به طور مختصر

حسابداری یک واحد خدماتی درون سازمانی مبنی بر فرآیند ثبت، طبقه بندی، شناسایی و اندازه گیری معاملات مالی و رویدادهای تجاری و اقتصادی در قالب واحد پول و تلخیص آن معاملات و رویدادها در قالب صورت های مالی موحد به هدف ارائه اطلاعات کمی با ماهیت مالی مورد نیاز استفاده کنندگان از آن صورت های مالی برای فراهم ساختن زمینه قضاوت ها و  امکان تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه.