احترام به اصالت

بزرگی فرمود:

ابراز ارادت پیش از حد باعث کاهش ارزش نزد دیگران میشود. مبادا زیاد محبت کنید، زیرا در معرض تهمت و شک قرار میگیرید. با هر کسی مانند خود او باید رفتار کرد. احترام میگذارد، احترام بگذارید. جویای حال و احوال میشود، حال و احوال او نیز بپرسید.

بگذارید به این نکته توجه کند که محبت شما جهت دار یا از روی بی کسی نیست، احترام به چیزی گذاشتید بنام "اصالت".