ارزیابی عملکرد مدیریت

تعیین اهداف کلان، برنامه ریزی رسیدن به اهداف و سیاست گذاری سازمانی به دو قطب مهم سازمان بستگی دارد، هوش و تجربه مدیرانی که برنامه ریزی و تعیین نقشه راه را به عهده دارند و نیروی انسانی که مجری آنها هستند...

قبل از اینکه تشخیص دهید روش مدیریت خود را مشکل دارد یا خیر، بررسی کنید که توسط یک مشت کار شکن محاصره نشده باشید...

قابل توجه مدیران مالی، بازرگانی و رؤسای بخش حسابداری، انتخاب نیروی انسانی ماهر، متخصص و متعهد نشان دهنده میزان هوش و تجربه خودتان محسوب میشود.